Obszary doradztwa

Modele kompetencyjne

BUDOWA MODELI KOMPETENCYJNYCH

DZIAŁANIA:

  • Weryfikacja istniejących tzw. niepisanych zasad i reguł  stosowanych w rekrutacji obecnej kadry.
  • Weryfikacja lub / i budowa od podstaw opisów stanowisk pracy oraz wyboru kompetencji przypisanych do stanowisk (w celu przejrzystości przyszłych wyników w ich ocenie).
  • Budowa skal interpretacyjnych bazujących na rozkładzie wymagań, umożliwiającej jednoczesne różnicowanie tych wymagań w ramach jednej kompetencji pomiędzy różnymi stanowiskami w firmie.
  • Sprofilowanie wymagań stanowiskowych przez ustalenie pożądanych poziomów kompetencji uznanych za istotne dla efektywnej realizacji zadań danego stanowiska.

 

NARZĘDZIA I METODY:

We wstępnym etapie projektu praca polega na analizie dokumentów dotyczących istniejących zasad od procesów selekcji i rekrutacji po szczegółową analizę zakresów obowiązków wraz z bezpośrednim przełożonym.

Kolejnym etapem projektu jest przygotowanie skal opisujących poziomy kompetencji dostosowanych do kontekstu firmy. Skale powinny umożliwiać wyznaczanie wymagań stanowiskowych oraz dokonywanie oceny pracowników. Użycie tych skal pozwoli na zróżnicowanie poziomów kompetencji wymaganych na różnych stanowiskach.
W celu dostosowania tworzonych skal do specyfiki pracy w firmie, przeprowadzamy  panele eksperckie, złożone z co najmniej z:

·         jednego pracownika zajmującego profilowane stanowisko,

·         jego przełożonego

·         pracownika działu HR

·         konsultanta sharky&sharky.

 

Podczas panelu weryfikowana jest pula kompetencji przypisanych do stanowiska, po czym są określane pożądane poziomy wszystkich tych kompetencji. Ponieważ w realizacji zadań eksperci posługują się skalami opisowymi, jednocześnie weryfikują ich trafność i proponują ewentualne zmiany. Podczas panelu, jego uczestnicy poznają system kompetencji i uzyskują informacje na temat korzyści wynikających z ocen pracowniczych.

Panel trwa około 3-4 godziny.

Efektem panelu są wstępne profile kompetencyjne stanowisk, oraz weryfikacja skonstruowanych skal opisowych. Profile skonstruowane podczas panelu zostaną zebrane i przedstawione do weryfikacji kierownikom poszczególnych działów firmy.

 

Wypracowane efekty zostaną zebrane w raporcie zawierającym KSIĘGĘ KOMPETENCJI zawodowych firmy.

Księga obejmuje zestawienie wszystkich kompetencji w firmie, skale opisowe poziomów kompetencji, oraz profile wszystkich stanowisk wraz z opisem.