Działy

MODEL OPERACYJNY - MBO

 

MBO- ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

 

To koncepcja zarządzania, skupiająca się na bardzo precyzyjnie określonych celach. Chodzi zarówno o cele firmy, które wynikają ze strategii krótko lub długookresowej, jak i o indywidualne cele osobiste i zawodowe poszczególnych pracowników.

Opiera się na założeniu, że to od jasno postawionego celu wraz z określoną drogą do jego osiągnięcia, przypisaniu odpowiednich ludzi oraz ich właściwym zmotywowaniu, kontrolowaniu, ocenianiu i rozwijaniu zależy sukces organizacji.

Kluczowe jest nakreślenie priorytetów, do których niezbędna jest praca całego zarządu i zaangażowanie go w proces wdrożenia MBO. Bez wsparcia najwyższej kardy zarządzającej wdrożenie MBO nie ma praktyczne szans powodzenia.

System ma za zadanie regulować wykorzystanie ograniczonych zasobów, przy jednoczesnej rezygnacji, z czynów nie popierających ustalonych priorytetów.

Zakładając, że celem głównym każdej organizacji jest ZYSK (zakładając, że nie jest to organizacja nono profit lub organizacja budżetowa) przy wdrożeniu MBO

przy wykonywaniu czynności możemy zadać sobie kluczowe pytanie: Czy w ramach wykonywanej czynności zarabiamy czy oszczędzamy ? Jeśli nie zarabiamy i nie oszczędzamy – to eliminujemy takie działanie.

Na początku MBO wymaga ustalenia strategii a dalszy cały przebieg nazywany jest kaskadowaniem lub rolowaniem celów. Zarząd ustala cele organizacji, jak i cele pośrednie wspólnie ze swoimi menedżerami, którzy dalej wyznaczają je swoim podwładnym.

Tak, aby cele podwładnych wspierały cele przełożonych. Dzięki temu, wszyscy pracownicy dążą wspólnie do realizacji strategicznych priorytetów firmy.

Ważne jest, aby podejść do tematu rzetelnie, bowiem cele ustalane na początku powinny mieć opisany stan docelowy tzw. klarowną wizję końca. 

Przeistoczenie firmy polega na przeniesieniu z aktualnego stanu, na stan wyższy, określony na początku. Zatem wiąże się to ze zmianą podejścia, procedur i sposobu działania.

Stan docelowy powinien być ustalony w oparciu o model SMART:

1.       SPECIFIC – jasno, konkretnie opisujące rezultat

2.       MEASURABLE – wymierne, mierzalne

3.       AMBITIOUS – stanowiące wyzwanie, ambitne

4.       REALISTIC – dostosowane do kompetencji, osiągalne , realistyczne

5.       TIME- BOUND –określone w czasie

 

Elementy planowania (zarządzania) strategicznego obejmują na tym etapie m.in cele OPERACYJNE, PERSONALNE oraz FINANSOWE.

Kolejnym etapem jest korelacja celów z wyznaczeniem i określeniem grupy  ZADAŃ jakie mają realizować oraz wspierać wyznaczone cele.

Dalej bezpośrednio przekłada się to w organizacji na kształt pracowniczych zakresów obowiązków, do których nie wolno zapomnieć aby dołączyć element uprawnień - tworząc dzięki temu większy poziom odpowiedzialności za powierzone zadanie .

Porządkowanie w obszarze zakresów stanowiskowych przekłada się bezpośrednio na jakość weryfikacji pracy na etapie jej OCENY (miesięcznej, kwartalnej czy rocznej). Zazwyczaj wprowadzenie MBO łączy się również, ze zmianami w obszarach związanych z okresową oceną pracowniczą.

MBO wpływa również na system premiowy. System wynagrodzeń oparty jest wówczas o zasadę: „za dobrą prace płacimy za jej brak/lub złą, „karamy”). W takim modelu przewidywalności wynagrodzenia a szczególnie premii staje się elementem systemu motywacji w który jak wiemy finanse stanową tylko jeden ale jak ważny z elementów całej układanki.

MBO sprawdza się praktycznie w każdej organizacji i każda sytuacja, w której znajduje się przedsiębiorstwo jest dobra do wprowadzenia MBO. Zarówno firmy podupadłe, wiążące małe nadzieje na poprawę, jak i bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwa cenią zalety MBO. Firmy mogą mieć dowolny profil. MBO ma duże możliwości adaptacji do potrzeb organizacji. Motywująca i sterująca okazuje się być nauka systemu przez menedżerów.

MBO niesie jednak za sobą pewnie niebezpieczeństwo, które sam autor systemu Peter Drucker wyjaśnia :

„To tylko kolejne narzędzie, nie jest remedium na problemy zarządcze… MBO działa tylko wtedy, gdy znasz cele, a w 90% przypadków ich nie znasz”.

Źle wdrożony system, może być niebezpieczny dla przedsiębiorstwa. Dlatego bardzo pomocne okazuje się wprowadzanie go z doradcą, który ma już doświadczenie we wdrażaniu MBO w firmach, posiada obiektywne i świeże spojrzenie na sytuację w placówce i jest świetnie przygotowany na każdą ewentualność.

Fenomenem zarządzania przez cele jest to, że pomimo prostych założeń modyfikuje funkcjonowanie całej organizacji, wpływając na nawet wymuszając poprawność funkcjonowania kanałów komunikacyjnych. Kadra kierownicza staje się bardziej odpowiedzialna za biznes, podejmuje więcej decyzji w nowych obszarach, co wpływa na świadomość potrzeby rozwojowych swoich oraz podległego personelu. W konsekwencji przy osiągniętych sukcesach uzyskujemy zaangażowanie do realizacji kolejnych celów.