Działy

Zarządzanie operacyjne

Zgodnie z teorią Prof. dr hab. Z.Pierścionka uważamy, że ZARZĄDZANIE OPERACYJNE to:

Proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmian otoczenia lub wyprzedzający te zmiany a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nimi proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju.

 

W dwóch słowach to proces: INFORMACYJNO -  DECYZYJNY.

 

Zarządzanie operacyjne, stanowi swoiste spoiwo na każdym etapie PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI,
którego składnikiem jest m.in:

 • Wizja
 • Misja
 • Cele
 • Strategia
 • Taktyka
 • Struktura organizacyjna
 • Zakresy obowiązków
 • Systemy organizacji pracy (ISO, KANBAN, LEAN MANUFACTURING, KAISEN, 5S, SIX SIGMA , Inne…)
 • Rekrutacja
 • Wdrożenia pracownicze i system szkolenia
 • Pomiar skuteczności i efektywności (ocena pracownicza)
 • System wynagrodzeń
 • Motywacja
 • Modele kompetencji
 • Wartości i zasady

Jak widać obszary , w ramach których, w procesie zarządzania operacyjnego, najwyższa karda zarządzająca 
musi się poruszać jest bardzo szeroki i wymagający. 

Poziomy w systemie zarządzania strategicznego oraz odpowiadające im STRATEGIE:

1.POZIOM SIECI (network level) – Tworzenie sieci i rozwój sieci przedsiębiorstw
2.POZIOM PRZEDSIĘBIORSTWA(corporatelevel)–Strategie koncentracji na rozwoju przedsiębiorstwa
3.POZIOM BIZNESU (business level) – Strategie konkurencji strategicznych jednostek biznesu
4.POZIOM FUNKCJONALNY (functionallevel) – Strategie  będące wynikiem poziomów 2 i 3
 
 
Literatura polecana:

1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Zdzisław Pierścionek

2. Projektowanie organizacyjne P.F.Schiesinger, V. Sathe, L.A. Schiesinger, J.Kottler

3. Management by Mission, Pablo Cardona, Carlos REY

4. Operations Management, Ray Wild