Działy

Model konkurencji Portera

W 1979 roku Michael E. Porter wydał na świat UKŁAD 5 SIŁ, dotyczący wyboru strategii konkurencji przez przedsiębiorstwa. Działanie to opiera się na analizie atrakcyjnych czynników dla bieżących i przyszłych klientów oraz na analizie sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznych jak i  w segmencie rynkowym. W każdym sektorze ekonomicznym występują czynniki oddziałowujące na siebie bezpośrednio i opisane następująco:

1.       Rywalizacja w sektorze

2.       Groźba nowych wejść

3.       Siła przetargowa nabywców

4.       Siła przetargowa dostawców

5.       Zagrożenie ze strony substytutów

RYWALIZACJA W SEKTORZE- zaczyna się od analizy grup strategicznych, idąc dalej na wyodrębnieniu podobnych przedsiębiorstw ze względu na:

-jakość produktu ; tożsamość kanałów dystrybucji ; podobną politykę marketingową, podobne standardy obsługi klienta ; mapa grup strategicznych; analiza udziałów rynkowych producenta sektora i dynamika tych udziałów ; analiza liczby i charakteru aliansów strategicznych przedsiębiorstw sektora.

GROŹBA NOWYCH WEJŚĆ- istnieje po pozytywnym oszacowaniu atrakcyjności sektora, ze względu na  ocenę obecnej wielkości sektora, przyszłą wielkość  sektora, obecnej i przewidywanej rentowności sektora.

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW- którą cechują:

Niepowtarzalność produktu ; możliwość podjęcia przez nabywców produkcji wyrobu finalnego ; łatwość i koszt zmiany dostawcy ; stopień koncentracji sektora nabywcy ; uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy ; duży udział dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy w sektorze ; ostrość walki  konkurencyjnej w sektorze nabywców.

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW - które cechują:

Niepowtarzalność wyrobu dostawcy ; łatwość i koszt zmiany dostawcy ; stopień koncentracji sektora dostawcy ; uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy ; duży udział dostawcy w tworzeniu zysku producentów w sektorze ; możliwość podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego ; ostrość walki konkurencyjnej w sektorze dostawców.

ZAGROŻENIE ZE STRONY SUBTYTUTÓW-  Substytut jest produktem zastępczym , i choć w sensie technologicznym jest zupełnie innym produktem , zaspokaja w pełni potrzeby klienta. Istnieje zatem groźba powstania nowego produktu, a co za tym idzie –nowego producenta.

na to zjawisko składa się:

Atrakcyjność sektora ; wiek sektora ; szybkość zmian technologii.

Substytut jest produktem zastępczym , i choć w sensie technologicznym jest zupełnie innym produktem , zaspokaja w pełni potrzeby klienta. Istnieje zatem groźba powstania nowego produktu, a co za tym idzie –nowego producenta.

Strategia konkurencji Portera przy zmianie jakiejkolwiek z 5 zasad zmusza firmę do ponownego określenia swojej pozycji na rynku i jego atrakcyjności.

Model Portera dzięki swej uniwersalności może być stosowany do analizy wszystkich sektorów gospodarki. Pozwala również usystematyzować sposób postrzegania przedsiębiorstwa, oraz otoczenie konkurencyjne jak i sektor, przez kierownictwo.

Ocenie konkurencji przydatne okazują się metody:

-Benchmarking;

-Wywiad gospodarczy;

- Szpiegostwo gospodarcze;

- punktowa analiza atrakcyjności sektora;

- mapa grup strategicznych;

- krzywa doświadczeń