Działy

14 głównych cech koncepcji Supera

1.Ludzie różnią się od siebie zdolnościami, zainteresowaniami, potrzebami, systemem wartości, cechami osobowości i obrazem siebie a także w zakresie wag przypisywanej poszczególnym rolom społecznym.

z czego wynika:

2. Jednostki są mniej lub bardziej predestynowane do wykonywania poszczególnych zawodów.

3. Każdy zawód wymaga specyficznych cech osobowości, zdolności i zainteresowań – czyli jedna osoba może wykonywać wiele różnych zawodów, a jeden zawód – wiele różnych osób.

4. Preferencje zawodowe, jak i sytuacje osobiste i zawodowe oraz obraz własnej osoby podlegają zmianom zarówno rozwojowym jak i pod wpływem zdobywania nowych doświadczeń.

5. Cykl życiowy możemy przedstawić w postaci pięciu faz:

•      wzrostu

•      eksploracji

•      tworzenia

•      stabilizacji

•      schyłku

Wymienione fazy możemy podzielić na jeszcze mniejsze okresy, do których przydzielamy charakterystyczne zadania rozwojowe.

6. Karierę zawodową determinują:

•      status społeczno-ekonomiczny rodziców

•      system kształcenia i wychowania

•      zdolności umysłowe i umiejętności

•      osobowość jednostki (na którą składają się potrzeby, wartości, cechy, zainteresowania i obraz siebie)

•      możliwości zawodowe oraz dojrzałość zawodowa jednostki

7. Dojrzałość zawodową rozumiemy jako zdolność jednostki do poradzenia sobie jednocześnie z     wymaganiami własnymi i otoczenia.

8. Dojrzałość zawodowa to konstrukcja psychospołeczna, odnosząca się do stopnia rozwoju zawodowego w stosunku do etapu życia. Z perspektywy społecznej możemy ją określić przyrównując realizowane zadania rozwojowe do zadań, których realizacji oczekuje się od osoby z racji jej wieku.

9. Rozwój zawodowy jednostki może być wspierany poprzez ułatwienie rozwijania jej własnych umiejętności i zainteresowań, wspomaga to także budowanie obrazu siebie.

10. Proces rozwoju zawodowego = kształtowanie i urzeczywistnianie zawodowego obrazu siebie.

   Oddziałają tu odziedziczone zdolności, doświadczenia edukacyjne, możliwości odgrywania różnych ról społecznych i ocena kompetencji do odgrywania tychże ról przez kolegów i przełożonych.

11. Kompromis między czynnikami indywidualnymi a społecznymi, obrazem siebie a rzeczywistością jest osiągany na poprzez właśnie odgrywanie ról społecznych w fantazji i w rzeczywistych działaniach.

12.Zadowolenie z życia i wykonywanej pracy zależy od zakresu, w jakim jednostka znajduje rynek dla swoich zdolności, zainteresowań, cech osobowości i wartości. Zależy to też od określenia pozycji w zawodzie, sytuacji w miejscu pracy, stylu życia (zgodnym z rolami odgrywanymi w fazie wzrostu i eksploracji które jednostka uznała za właściwe).

13. Stopień satysfakcji z życia jest proporcjonalny do stopnia, w jakim jednostka może urzeczywistnić obraz siebie.

14. Aktywność zawodowa jest jednym z podstawowych czynników organizujących strukturę osobowości, podobnie jak inne aktywności, typu spędzanie wolnego czasu, zajęcia domowe. Zależność ta uwarunkowana jest przez tradycyjne postrzeganie ról społecznych, stereotypów płci.