Działy

Społeczna odpowiedzialność biznesowa

Inaczej CSR (z ang. Corporate Social Responsibility ,zjawisko, według którego firmy na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne wraz z ochroną środowiska. Realny wpływ na efektywność działalności gospodarczej prócz wymogów prawnych i formalnych ma również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie i ochronę środowiska. Ważna jest kwestia podejścia do tematu, niesłusznie definiowana jako koszt, ją dobrze określić mianem inwestycji oraz dobrowolnego zaangażowania firmy w odpowiedzialne jej funkcjonowanie. Dzięki takiemu procesowi odpowiedzialność biznesowa jest sprytna strategią zarządzania, która przez swoje działanie na poziomie lokalnym, przyczynia się do ustandaryzowania warunków społecznych i ekonomicznych na poziomie globalnym. Poważny interes  to strategiczna procedura, opierająca się na prawach dialogu społecznego i znajdywaniu rozwiązań opłacalnych tak dla firmy, jak i całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której obszarze działa przedsiębiorstwo. Na obszarze społeczności lokalnej firma może współpracować z fundacjami bądź stowarzyszeniami, inwestować w rozwój ekonomiczny regionu oraz prowadzić programy np. dla osób niepełnosprawnych bądź dzieci. System ten odznacza się na rynku odpowiedzialnością za swoje produkty i usługi, wdrażaniem standardów dla kontrahentów, systemem zarządzania oraz etykę biznesową. Jeśli zaś chodzi o środowisko naturalne zauważamy społeczną odpowiedzialność biznesu w segregacji odpadów, edukacji ekologicznej pracowników firmy, wdrażaniu polityki środowiskowej, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, odpowiedzialne zużycie wody, oszczędność energii, ekologiczne produkty. Miejsce pracy wg powyższej strategii wyróżnia się elastycznymi formami zatrudnienia, programami na rzecz wyrównania szans, inwestycjami w rozwój pracowników. Dla dbałości o klientów temat ten opiewa o rzetelne udzielanie informacji, odpowiedzialny marketing, jasne i dostępne zasady sprzedaży, ochronę zdrowia konsumentów, rozpatrywanie reklamacji i serwis, ochrona danych klientów oraz dostęp do wyrobów i usług. Pracownicy mogą liczyć na etyczne zatrudnienie i warunki pracy, wykraczającą poza obowiązki wynikające z kodeksu pracy opiekę społeczną, BHP w pracy oraz dialog pracowniczy i społeczny. Szeroko rozwinięte prawa człowieka to promowanie praw cywilnych, społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych. Odpowiedzialność za człowieka jest formułowana poprzez określone oczekiwania wobec organizacji osób pełniących wyższe funcie a także pracowników. Ważne jest budowanie relacji pomiędzy firmą a pracownikami. Rozwijanie organizacji jako całości poprzez jasne oczekiwania i wzajemnym oddaniu.