Działy

Benchmarking

Benchmarking jest nowoczesną metodą zarządzania, polega na porównywaniu i analizowaniu  swoich rozwiązań z organizacją wzorcową, oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych przypatrując się na ich doświadczeniu. Za organizację wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo lepsze wyniki niż badająca organizacja, jednak nie polega to na powielaniu gotowych wzorców, lecz na sposobie dochodzenia do najefektywniejszych rozwiązań. Jest to proces stały, ponieważ wzorowanie się na lepszych oraz obserwacja nie podlega zakończeniu z racji ciągłych postępów na rynku. Jednak praktyka ta, nie oznacza naśladownictwa, ani podpatrywania w celu skopiowania sposobu pracy. Celem jest podejrzenie czynników warunkujące znakomite efekty danej firmy, oraz wymyślenie przy ich pomocy drogi do swojego sukcesu. To proces uczenia się i wdrażania najlepszych, sprawdzonych już praktyk. Benchmarking wymaga ustalenia celów, a przynajmniej tego czego obserwacja ma dotyczyć. Czym badanie ma dokładnie się zająć, co będzie szczególnie brane pod uwagę, ocena sprawności działań danej firmy, ocenę porównawczą sprawności swojego przedsiębiorstwa, określenie zamierzeń które mają uzupełnić luki, wdrażanie i monitorowanie działań.

Benchmarking dzieli się:

Wewnętrzny: służy do porównań międzyzakładowych, albo do porównań w zakresie spełnienia analogicznych funkcji w danym przedsiębiorstwie, co służy przedsiębiorstwom mającym filie w kilku krajach. 

Zewnętrzny: polega na zakupie produktów konkurencyjnej firmy, i poddaniu ich analizie. Zazwyczaj prowadzi to powstania produktu bardzo podobnego w stosunku do wcześniej badanego modelu konkurencji.

Funkcjonalny: polega na porównaniu procesów produkcyjnych , metod zarządzania , sposobów projektowania i innych obszarów działania przedsiębiorstwa z innymi firmami , niezależnie od ich branży

Ogólny: jest to szczególny przypadek benchmarkingu funkcjonalnego . Istniejące procedury , procesy mogą przebywać identycznie niezależnie od przynależności do branżowej przedsiębiorstw lub nawet niezależnie od charakteru instytucji , w których są realizowane .