Działy

ZARZĄDZANIE PERSONELEM - psychologiczne aspekty przewodzenia zespołem pracowniczym oraz budowania autorytetu LIDERA.

Cele szkolenia

…badania przeprowadzone wśród polskich pracowników wykazały, że najczęstszym źródłem niezadowolenia z pracy są relacje z przełożonymi.

Aż 68% wydarzeń opisywanych jako źródło niezadowolenia z pracy dotyczyło zachowań szefa (…).

 

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii wywierania wpływu w zakresie organizowania, motywowania i kierowania pracą podległych współpracowników.

Program treningu obejmuje również szereg zagadnień związanych z analizą własnych celów zawodowych i osobistych, psychologią zarządzania, komunikacją interpersonalnych oraz technikami budowania autorytetu LIDERA.

Korzyści

Efekt uzyskiwany przez uczestników jest widoczny w bardzo krótkim okresie czasu, a jednoczesne wypracowanie obszarów własnych deficytów pozwala na zaplanowanie długoterminowej ścieżki własnego rozwoju na drodze do osiągania zamierzonych sukcesów.

Program

1. KREACJA CELÓW

 • cele osobiste
 • cele firmowe
 • model zarządzania

Moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.


2. ROLA I ZADANIA MANAGERA

 • skuteczność a efektywność
 • cele organizacji
 • kryteria sukcesu
 • zasady & wartości zespołowe
 • cechy managera idealnego

Rola i zadania managera – to swoisty wstęp do filozofii zarządzania opartego o kompetencje. Przedstawione zostaną uczestnikom podstawowe założenia jakimi należy kierować się tworząc skuteczną organizację na poziomie zarządczym oraz zbudowane zostaną pierwsze obszary świadomości osobistych niekompetencji na ww. obszarach.

 

3. 8 RÓL MANAGERSKICH BUDUJĄCYCH AUTORYTET

 • Dostarczanie i komunikowanie misji i celu organizacji
 • Motywowanie i wsparcie zaangażowania
 • Komunikowanie się z podwładnymi
 • Kreacja zasad oraz wartości wokół zespołu
 • Wspieranie i pomoc w realizacji celów osobistych i zawodowych podległego personelu
 • Alokowanie zasobów do realizacji zadań
 • Podział odpowiedzialności
 • Osobisty rozwój

Szalenie ważna cześć szkolenia. Tu zdefiniowane zostają kierunki najbliższych działań. Wybór strategii w zarządzaniu operacyjnym a co najważniejsze ich priorytetyzowanie z punktu bieżących zadań.

 

4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 •  rodzaje motywacji
 •  Model Maslowa
 •  Model Herzberga
 •  rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników
 •  ćwiczenia praktyczne – rozmowa z pracownikiem

Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case’u.

 

5. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU

 • podstawowe czynniki budujące autorytet
 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości

Co decyduje o tym że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?

Wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

 

6. SKUTECZNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA

 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

Jedna z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędna skutecznemu managerowi, to umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Machrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. Wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.


7. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W KOMUNIKACJI

 • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji
 • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu – budowanie relacji
 • ćwiczenia praktyczne

Jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.

 

8. STYLE ZARZĄDZANIA

 • test – mój styl zarządzania
 • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
 • SWOT „osobisty”

Zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia.

Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT’a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.

 

9. ANALIZA POZIOMU ROZWOJU PRACOWNIKA

 • macierz kompetencji – wytyczanie kierunków rozwoju
 • klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika

Skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego „wojska”. W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie „przeglądu wojsk” w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.

Masz pytanie? Chcesz zamówić szkolenie? Napisz!

Imię i nazwisko:


Kontakt zwrotny (eMail lub nr telefonu):


Treść: